Intézményünkben a középfokú oktatás szakiskolában történik. A képzés 1+2 évfolyamon folyik. 9/E előkészítő évfolyamán – az előzetes tudások megerősítése és tovább építése, alkalmazása, az önálló életvezetési technikák tudatos gyakorlása kerül a középpontba. 

Megvalósul a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó gyengébb vagy sérült funkciók korrigálása, kompenzálása, a szakmatanuláshoz, munkába álláshoz szükséges motiváció megteremtése. A két évfolyamos szakiskolai oktatás felkészíti a tanulókat az egész életen át tartó tanulásra, a munkaerőpiacon való eredményes részvételre, a sikeres munkaerő-piaci és társadalmi integrációra.

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók közismereti oktatásának a szakiskolai képzésben kiemelt célja támogatni a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítását és a sikeres szakmai vizsgára való felkészülést, gyakorlási-kipróbálási lehetőséget adni a társadalmi beilleszkedés, az önálló életvezetési technikák, a társadalmi cselekvőképesség, a személyiségstruktúra megszilárdítására.

Iskolánk nem vesz részt a felvételi eljárást megelőző országos közös írásbeli vizsgafolyamatban. A felvételi kérelmek elbírálásakor kizárólag a tanulmányi eredményeket vesszük figyelembe.

Tanulócsoportok

Osztály Létszám Osztályfőnök
9.E.-9.A. 22 fő Vámosi János

Szakmák

KÓD: 0001 - textiltermék-összeállító 
Feladatuk a ruhaipari gyártmánytervezés és textiltermék összeállítás alapfeladatok ismeretében felsőruházati termékek varrása.

KÓD: 0002 - bőrtárgy készítő
Feladatuk apró bőrtárgyak készítése, övek, táskák varrása. Rátétezéssel, domborítással, batikolással, szironyozással, metszéssel díszítenek. Fonásokat készítenek, egyéb díszítéseket végeznek. Ragasztással, kézi, gépi varrással, fűzéssel összeerősítik az alkatrészeket.

KÓD: 0003 - szobafestő
Feladatuk épületek, lakóházak felületének festékekkel való bevonása.

 

Készségfejlesztő iskola

Osztály Létszám Osztályfőnök
10-11-12B 8 fő Németh Lászlóné

A készségfejlesztő iskola az értelmileg akadályozott tanulók számára az általános iskolai nevelés-oktatás koncepcionális folytatása, átmenetet képez az alapfokú és középfokú oktatás-nevelés között. A nevelés-oktatás célja a sérült funkciók olyan mértékű fejlesztése, amelyek megalapozzák fiataljaink társadalmi beilleszkedését, a tájékozódás igényét szűkebb és tágabb környezetben. A meglévő ismeretek szinten tartását biztosító közismereti tananyag gyakoroltatása, különböző élethelyzeteknek megfelelő bővítése.

Az önálló ismeretszerzésre való törekvés képességének kialakítása, önismeret fejlesztése. Igény megalapozása az egészséges életre, az otthon, a környezet szépítésére, védelmére. Reális elképzelések, vágyak kialakítása jövőjüket illetően; ismerjék meg a fiatal és a majdani felnőtt élet jogait, kötelességeit. Legyenek fogékonyak anyanyelvünk, nemzeti hagyományaink, kultúránk, más népek szokásai iránt. A fiatalokat képességeik függvényében felkészíteni a felnőtt életre.

KÓD: 0004
A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók részére biztosítja az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását.