„Azt lásd, aki vagyok..."

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Kossuth EGYMI
Intézményünk 1984. szemptember 1. óta működik önállóan. Alapítása óta feladata Sárbogárd, és közvetlen vonzáskörzetében élő tanköteles korú sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése, oktatása, fejlesztése.

Intézményünk elkötelezett arra, hogy a sajátos nevelési igényű, gyermek/tanuló számára egyenlő hozzáférést biztosítson a minőségi neveléshez–oktatásához. Iskolánk nyitott szemléletű, gyermek-és emberközpontú, ahol az emberi értékek minél teljesebb kibontakoztatása a cél.

Nevelő-oktató munkánk pedagógiai alapelvei a gyógypedagógiai szemlélet, gyermekközpontú oktatás. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink számára a mindennapi életben alkalmazható tudást adjunk, tevékenységközpontú nevelési-oktatási módszerek alkalmazásával. Az élményalapú oktatást szem előtt tartva, differenciált tanulásszervezés mellett törekszünk tanulóink kompetenciáinak minél szélesebb körű bővítésére.

Feladatunk a színvonalas, hatékony munka, az innovatív gondolkodásmód, a folyamatos önképzés, szakmai megújulás, új eszközök, módszerek alkalmazása.

Hagyományaink megőrzése mellett fontos számunkra a tervszerű, partnerközpontú, hálózatépítő munka. Valljuk, hogy a módszertani intézmény egy bázis, ahol korszerű gyógypedagógiai tudás van. Tudásunkkal támogatjuk, segítjük az együttnevelésre vállalkozó iskolákat, óvodákat, amelyek vállalják a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integráltan történő nevelését, oktatását.