Bemutatkozás Dokumentumok Aktuális Diákhírek Pályázatok
Intézményünk gyógypedagógiai nevelési oktatási intézmény, kizárólag sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó általános iskola, speciális szakiskola és egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény.

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Az intézmény l984. szeptember l. óta működik önállóan. Alapítása óta feladata Sárbogárd, és közvetlen vonzáskörzetében élő, tanulásban akadályozott és értelmileg akadályozott, tanköteles korú tanulók iskolai nevelése, oktatása. Tanulóinkat a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság javaslatai alapján vesszük fel az iskolába.

Az iskola célkitűzései között első helyen szerepel a ránk bízott gyermekek képességfejlesztése, a habilitáció, a rehabilitáció, az általános műveltség alapozása az életkoruknak és egyéni képességeiknek megfelelően.

Tanulásban akadályozottak általános iskolája

A tanulásban akadályozott gyermekek számára nyolc évfolyamon folyik a tanítás. Oktató-nevelő munkánkban olyan gyógypedagógiai segítő-fejlesztő eljárásokat alkalmazunk melyekkel a pszichés funkciók zavarai következtében fellépő hiányok csökkenthetők. A gyermekek fejlődését jól képzett gyógypedagógusok és az őket segítő gyógypedagógiai asszisztensek biztosítják. Differenciált óraszervezés, diszlexia-prevenciós olvasás-írás tanítási módszer, számolási zavar feloldását segítő terápia, mozgásfejlesztés, a nyelvi zavarok javítására szolgáló logopédiai kezelés és egyéni fejlesztő foglalkozások alkalmazása teszik eredményessé munkánkat.
A tanítási órák után napközis ellátást biztosítunk a tanulók számára.
A tanulók szabadidejének hasznos eltöltéséhez hozzájárulnak szakköreink.
Jól felszerelt iskolai könyvtár áll a tanulók rendelkezésére.

Tanulásban akadályozottak speciális szakiskolája

Intézményünkben a középfokú oktatás szakiskolában történik. A képzés 2 évfolyamon folyik. Jelenleg az Országos Képzési Jegyzékben rögzített bőrtárgykészítő textiltermék-összeállító és szobafestő részszakképesítés megszerzésére van lehetőség. A szakmai vizsgára elméleti és gyakorlati oktatás keretében történik a felkészítés. A termelőmunkába való bekapcsolódást a Tailor Tanoda Kft. biztosítja.

Értelmileg akadályozottak általános iskolái nevelése

Az értelmileg akadályozott gyermeket integráltan neveljük. Szakképzett gyógypedagógusok és a csoportokban állandóan jelen lévő gyógypedagógiai asszisztensek vesznek részt a kiscsoportos fejlesztésben. Nevelésük képességeikhez igazodó fejlesztési programokkal, pedagógiai többletszolgáltatásokkal valósul meg.
Egyénre szabott terápiás eszközök, eljárások alkalmazásával segítjük elő, hogy a gyermekek azon képességei, amelyek a sikeres társadalmi beilleszkedést segítik a lehető legmagasabb szintre fejlődjenek, személyiségük harmonikussá váljon, sikerélményhez jussanak.

Készségfejlesztő iskola

Értelmileg akadályozott tanulóink az általános iskola befejezése után a készségfejlesztő szakiskolai tagozaton folytatják tanulmányaikat. A készségfejlesztő iskolának négy évfolyama van, amelyből kettő közismereti képzést folytató évfolyam, kettő, az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását célzó gyakorlati jellegű évfolyam. A szakképzéssel szeretnénk elérni, hogy a tanulókat képessé tegyük egyszerű, jól begyakorolt munkafolyamatok elvégzésére.

Az EGYMI feladatkörei

A nevelési-oktatási intézmények szakmai munkájának hatékonyabb megszervezéséhez nyújt segítséget intézményünk az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény egység működtetésével. Szolgáltatásainkat igényelhetik azok a nevelési-oktatási intézmények, akik sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését-oktatását végzik.

Hatékony integrációt segítő tevékenységeink:

 • közreműködés az integrált nevelést segítő környezeti feltételek megteremtésében,
 • segítségnyújtás az integrációs programok (folyamattervek) kidolgozásában, a módszertani kultúra megújulásában, kiteljesedésében,
 • részvétel az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű tanulók speciális szükségleteinek kielégítésében a tanórán, valamint a rehabilitációs foglalkozásokon (utazó gyógypedagógus),
 • tanácsokkal, szakanyagokkal a befogadó iskolák pedagógusainak megsegítése a súlyos, a tartós tanulási nehézséget mutató tanulók esetében,
 • közreműködés a taneszköz választásban, a tanulásszervezésben,
 • folyamatos kapcsolattartás a tanulók szüleivel, a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottságával,
 • terápiák, kezelések, tréningek, rehabilitációs célú eljárások biztosítása a logopédiai ellátásban és az utazó gyógypedagógusi szolgáltatásban
 • az SNI igényű gyermekek gondozásában, együttnevelésében érintett szakemberek, családtagok részére szervezett felkészítésekkel, helyszíni tanácsadásokkal, portfóliók ajánlásával gyermekek, tanulók fejlesztése
 • Az EGYMI eszközparkjának bővítésével, az érintett gyermekek, tanulók, szélesebb körű, komplexebb fejlesztésben részesítése.

Innovációink
 • IKT alkalmazása a tanulásban akadályozott tanulók oktatásában
 • IKT alkalmazása a fejlesztő és rehabilitációs tevékenységekben
 • Mozgássérültek habilitációja, integrációja óvodában és iskolában
 • „Szülő suli” integráltan oktatott tanulók szüleinek

Fejlesztő iskola nevelés-oktatás

A rehabilitációs pedagógiai program iskolai körülmények között olyan fejlesztést nyújt, mely törekszik képessé tenni a tanulókat szűkebb és tágabb környezetük egyre bővülő megismerésére, saját életük mindennapi élményeinek megélésére, és az ezekben való egyre tevékenyebb részvételre, továbbá egyszerű társas kapcsolatok kialakítására és fenntartására, aminek eredményeképpen jobb minőségű életet élhetnek.

Hívja a 06-25-508-180 telefonszámot
Kossuth Zs. EGYMI
7000 Sárbogárd
József A. u. 20.
Telefon/Fax: 06-25-508-180
E-mail: igazgato@kossuth-sbogard.sulinet.hu

 

 
név:
Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
cím:
7000 Sárbogárd, József Attila u. 20.

telefon:
(25) 508-180
(25) 508-181
fax:
(25) 508-180
webl:
www.kossuthsuli.hu
e-mail:
igazgato@kossuth-sbogard.sulinet.hu
igazgató:
Kéri Zoltánné
igazgatóhelyettes:
Wolf Judit

alkalmazottak száma:
28 fő

tanulók száma: 102 fő
- általános iskola: 70 fő
- fejlesztő iskola: 7 fő
- speciális szakiskolai tanuló: 25 fő

tanulócsoportok száma: 9

Bemutatkozás | Dokumentumok | Aktuális | Diákhírek
www.kossuthsuli.hu © 2007